Ga naar de inhoud
Privacybeleid.

Schoenen MAGGY Comm.V. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Gunther Dierick op info@schoenenmaggy.be of GSM 0495 821653.  

Verwerkingsdoeleinden.
Schoenen MAGGY verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).  Profilering gebeurt aan de hand van het aankoopgedrag van de klant.

Rechtsgrond(en) van de verwerking.
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
(a)  toestemming,
(b)  noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
(c)  noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen
De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden.
Klantengegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Bewaarperiode.
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@schoenenmaggy.be.

Direct marketing.
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht.
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Laatste bijwerking: 23.12.2022

Terug naar de inhoud